İl Müdürlüğümüzün Görevleri;
 
8 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi ile İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüklerine verilen görevler şunlardır;
a) Bakanlıkça ilin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere gönderilen tedbir ve faaliyetlerin, ilgili birimler ile koordine edilerek il düzeyinde uygulanmasını sağlamak ve uygulamada varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren sonuç raporlarını Bakanlığa göndermek,
b) Görev alanı ile ilgili;
1)  Bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
2) Proje ve araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,
3)  Kamuoyu araştırması yapmak, yaptırmak,
4) Toplantı, sempozyum, seminer, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
5) Yapılması planlanan veya yapılan faaliyetlerin hedef kitleye duyurulması için gereken iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
c) İlde toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
ç) İl genelinde göçün meydana getirdiği sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak,
d) Tedbir, faaliyet ve hizmetlere ait dosyalama, gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve arşivlenmesini sağlamak,
e) Mevzuat veya vali tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 

3152 sayılı kanunun 28.maddesine göre (Ek Fıkra: 17/02/2010-5952/18. Madde) güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaları uyumlu bir şekilde sürmesini sağlamak üzere illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlükleri kurulmuştur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ilçelerde Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile büro ve şeflik kurulabilir.